Stadgar för Fiber i Mangskog Ekonomisk Förening

§ 1 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma är Fiber i Mangskog Ekonomisk Förening.

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen som konsumenter av nätanslutning via optisk fiber och vid nyttjande av anläggningen för trafiktjänster, såsom internet, telefoni och TV samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Arvika Kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem antas sökande fysisk eller juridisk person som äger fastighet, bedriver verksamhet eller stadigvarande nyttjar fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan görs skriftligt till förening på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökande som inte äger fastigheten skall presentera ett godkännande av fastighetsägaren på av föreningen tillhandahållet formulär. I det följande betecknas alla fastighet.
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Medlem är skyldig att betala nedan stadgad medlemsinsats och avgifter, följa föreningens stadgar och beslut samt aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om utvecklingen i föreningen.

§ 6 MEDLEMSINSATS
Medlem skall delta i förening med ett insatsbelopp om lägst 200 kronor för varje ansluten fastighet. Insatsen skall betalas enligt styrelsens anvisningar när medlemskap beviljats och fastighetsavtal tecknats. Med fastighet jämställs vad som beskrivs i § 4.
En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lag om ekonomiska föreningar.
Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§ 7 AVGIFTER

§ 7.1 MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kronor. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 ÖVRIGA AVGIFTER
För nyttjande av föreningens tjänster skall marknadsmässig ersättning utgå. Avgiften för de av föreningen tillhandahållna tjänsterna fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan medlemmen och föreningen.

§ 8 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen.

§ 9 UTTRÄDE
Utom i de fall som är bestämda på särskilt sätt i Lagen om ekonomiska föreningar, sker utträde vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen och ha kommit styrelsen tillhanda minst 3 månader före räkenskapsårets utgång.
Reglering av insatser och eventuell beslutad vinstutdelning ska ske i enlighet med § 6 och lagen om ekonomiska föreningar.

§ 10 ÖVERLÅTELSE
Om en andel i föreningen överlåts, t ex till följd av fastighetsöverlåtelse, skall den tidigare andelsägaren ha rätt att begära utträde ur föreningen och den tillkommande andelsägaren ska ha rätt att ansöka om medlemskap enligt de villkor som föreningen fastställt vid den tidpunkt som överlåtelsen sker. Om den tidigare andelsägaren säger upp sitt medlemskap och den nya ägaren beviljas medlemskap, skall den nya medlemmen kunna tillgodoräkna sig insatser/avgifter som erlagts av den tidigare medlemmen. Föreningen har dock rätt att kräva ersättning för extra kostnader som tillkommer på grund av överlåtelsen.
Om den tidigare ägaren kvarstår i föreningen skall den nya ägaren ansöka om nytt medlemskap enligt § 4 ovan.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, med lägst noll och högst tre suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett(1) år, dvs till slutet av ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, dvs fram till slutet av ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av dem som styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
Föreningsstämman skall årligen välja lägst en och högst två revisorer och lägst noll och högst en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisor/revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Följande ärenden skall behandlas:
1. Val av ordförende samt val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat enligt fastställd balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Medlemsavgift och andra avgifter.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.
14. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

§ 17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs, eller då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel(1/10) av föreningens medlemmar.
Vid extra föreningsstämma får inte andra beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst.
Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en(1) medlem.

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen via e-post eller brev samt via Fiber i Mangskogs hemsida. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Revisor skall genast skriftligen underrättas om kallelse till föreningsstämma. Övriga meddelande från styrelsen distribueras vis e-post och Fiber i Mangskogs hemsida.

§ 20 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut, utdelas till andelsägare, föras i ny räkning, eller fonderas.

§ 21 UPPLÖSNING AV FÖRENING
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§ 22 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt Lag om ekonomiska föreningar.

§ 23 ÖVRIGT
I övrigt gäller Lag om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667.