Kallelse till Extra föreningsstämma Fiber i Mangskog ekonomisk förening

Kallelse till Extra föreningsstämma Fiber i Mangskog ekonomisk förening
Tid: Torsdag 20 juli kl 18.00. 
Plats: Fjäll/Slobyns byahus/bönhus Mangskog
Dagordning
1. Val av mötesordförande samt val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av två justerare.
4. Frågan om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
5. Fastställande av dagordning.
6. Val av företag som ska bygga fibernätet: 
6.1 Aknab, presentation av koncept.
6.2 Zitius, presentation av koncept.
7. Avslut

Styrelsen Fiber i Mangskog

Kallelsen som pdf-fil