Kallelse till Årsstämma 2017

Hej

Efter flera års av väntade på Länsstyrelsen och Jordbruksverket så kommer vi högst troligen få avslag på våran ansökan om bidrag till fiber.
 
Som tur är så finns det flera andra alternativ för oss att gå vidare med. Vi hoppas kunna berätta mer om detta på årsstämman. 

Årsstämman äger rum den 19/6 18.00  i Sockenstugan Mangskog.

Dagordning

 • Val av ordförande samt val av protokollförare.
 • Godkännande av röstlängd.
 • Val av två justerare.
 • Frågan om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 • Fastställande av dagordning.
 • Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 • Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat enligt fastställd balansräkning.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
 • Medlemsavgift och andra avgifter.
 • Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Omval av Johan Rongert och Carina Nilsson samt Erik Fredriksson eller nyval? 
 • Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter. Oskar Widemark har godkänt omval för ett år framåt.
 • Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.
Övriga ärenden: 
 • Bidrag. Vi kommer troligen inte att få stöd i nästa i nästa beslutsomgång.
 • Presentation om läget av utbyggnaden av fibernät i Mangskog.



Hälsningar

Styrelsen