Extra föreningsstämma

Fiber i Mangskog Ekonomisk förening
Extra föreningsstämma
Tid: Måndag 23 maj kl 18.00.
Plats: Sockenstugan/församlingshemmet.

Föreningsstämman måste besluta om föreningen ska kunna ta upp lån.

Det blev aktuellt när Arvika kommunnät erbjöd ett amorteringsfritt lån för investeringen i fiber till föreningar i kommunen med option på att köpa fibernätet därefter.
Lånet kan innebära att kostnaden för varje enskild fastighetsägare halveras, extra anslutningar på fastigheten är fortfarande till självkostnadspris.

En representant från Arvika Kommunnät, Ola eller Anders kommer och informerar om lånet före extrastämman.
Föreningen hoppas genom en halvering av kostnaden, om förslaget antas kunna få ytterligare medlemmar så vi får upp anslutningsgraden från 80 % till 90 %. Ansökan om bidrag ligger kvar till höstens omgång och i det läget måste anslutningsgraden bli högre. Övriga föreningar i kommunen har fått en tillströmning av medlemmar i samband med presentationen av lånet och vi hoppas Mangskog följer efter.

Dagordning extra stämma
1. Val av ordförande samt val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Frågan om extrastämman blivit i behörig ordning sammankallad.
5. Fastställande av dagordning.
6. Beslut om lån i föreningen.
7. Avslut.

Styrelsen