Kallelse till Årsstämma Fiber i Mangskog ekonomisk förening

Kallelse till Årsstämma Fiber i Mangskog ekonomisk förening
Tid: Måndag den 18 april kl. 18.00. Kaffe och klengås serveras från 17.30.
Plats: Församlingshemmet/Sockenstugan Mangskog

Dagordning
1. Val av ordförande samt val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av två justerare.
4. Frågan om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat enligt         fastställd balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
10. Medlemsavgift och andra avgifter.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt eventuella styrelsesuppleanter. Omval           av Hans Sundberg och Lennart Ritzman samt Erik Fredriksson? Jan-Olof Appel har avböjt.
12. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.
14. Övriga ärenden: 
   14.1 Bidrag. Vi hoppas att besked kommit från Länsstyrelsen.
   14.2 Lån, kommunen går i borgen för ett amorteringsfritt lån på högst 25 % av investeringen                   om ca 14 miljoner, ca 3,5 miljoner. I nuläget ca 15.000 kr/medlem.
   14.3 Ett litet antal har styrelsen misslyckats med att få tillbaka signerade avtal av. Kan vi få                   hjälp av föreningens medlemmar?

Vänliga hälsningar

Styrelsen Fiber i Mangskog