Kallelse till föreningsstämma 25/2 kl 18.00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 25 februari kl 18.00 i Mangskogs Församlingshem.

Dagordning:

1.       Val av ordförande samt val av protokollförare.

2.       Godkännande av röstlängd.

3.       Val av två justeringspersoner.

4.       Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst.

5.       Fastställande av dagordning.

6.       Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

7.       Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets           resultat enligt fastställd balansräkning.

8.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

9.       Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

10.   Medlemsavgift och andra avgifter.

11.   Val av styrelseledamöter, ordförande, kassör och ledamot.

12.   Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

13.   Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.

14.   Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller            föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en veckor före stämman.

Synpunkter och frågor till föreningsstämma kan med fördel skickas in via kontaktformulär på hemsidan.

Vänliga hälsningar

Styrelsen